Tau Empire Codex 2013 | Army Builder Program
Dark Angels Codex 2013
Chaos Daemons Codex 2013
Chaos Space Marines Codex 2012

Warhammer 40k Forum Tau Online

 

Warhammer 40K Forum

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Thị xã Sơn Tây
Reply
Old 28 Mar 2017, 03:21   #1 (permalink)
Shas'La
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 277
Default Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Thị xã Sơn Tây

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Thị xã Sơn Tây
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Thị xã Sơn Tây
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Thị xã Sơn Tây nằm ở ph*a Tây Bắc của tỉnh H* Tây cũ, nên còn được gọi l* xứ Đo*i. Ph*a Bắc giáp sông Hồng, ngăn cách với tỉnh

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Thị xã Sơn Tây
nằm ở ph*a Tây Bắc của tỉnh H* Tây cũ, nên còn được gọi l* xứ Đo*i. Ph*a Bắc giáp sông Hồng, ngăn cách với tỉnh Vĩnh Phúc. Ph*a Nam giáp huyện Ba Vì. Ph*a Đông giáp các huyện Phúc Thọ v* Thạch Thất.
Địa giới của thị xã gồm 15 đơn vị h*nh ch*nh, trong đó có 9 phường l*: Quang Trung, Lê Lợi, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Phú Thịnh, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm, Viên Sơn v* 6 xã l*: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông v* Cổ Đông.
Thị xã Sơn Tây xưa - Ảnh tư liệu
Vùng đất Sơn Tây v*o đời Lý l* các châu Phong, Quốc Oai, châu Đăng; đời Trần l* các lộ Tam Giang, Quốc Oai, Tam Đái. Đời H*u Lê, niên hiệu Thu*n Thiên l* các lộ Quốc Oai Thượng, Trung, Hạ, thuộc Tây Đạo. Năm Quang Thu*n thứ 7 (1466) đặt l*m Quốc Oai thừa tuyên, năm thứ 10 đổi l*m Sơn Tây thừa tuyên. Năm 1490 đổi l* xứ Sơn Tây. Đời Hồng Thu*n đổi l* trấn, một trong Tứ trấn ph*a Tây kinh đô Thăng Long, nên còn gọi l* trấn Đo*i.
Năm 1831 gọi l* tỉnh, gồm các phủ Quốc Oai (các huyện Đan Phượng, Thạch Thất), phủ Quảng Oai (các huyện Tiên Phong, Phúc Thọ, Tùng Thiện, Bất Bạt); phủ Vĩnh Tường (các huyện Yên Lãng, Yên Lạc, Bạch Hạc, Phù Ninh, L*p Thạch); phủ Lâm Thao (các huyện Sơn Vi, Thanh Ba, Hoa Khuê, Hạ Hoa); phủ Đoan Hùng (huyện Hùng Quan, Tây Quan, Sơn Dương, Tam Dương).
Năm 1838 tách phủ Đoan Hùng thuộc về tỉnh Tuyên Quang. Năm 1890 tr*ch l*p tỉnh Vĩnh Yên. Năm 1902 l*p tỉnh Phúc Yên. Năm 1903 l*p tỉnh Phú Thọ. Sau đó được đổi tên th*nh tỉnh Sơn Tây.
Thời kỳ Pháp thuộc, tỉnh lỵ của tỉnh Sơn Tây được đổi th*nh thị xã Sơn Tây.
Năm 1965, 2 tỉnh H* Đông v* Sơn Tây được sáp nh*p lại th*nh tỉnh H* Tây, khi đó Sơn Tây l* một trong 2 thị xã của tỉnh H* Tây.
Ng*y 27/12/1975, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa V thông qua Nghị quyết hợp nhất hai tỉnh H* Tây v* Hòa Bình th*nh tỉnh H* Sơn Bình. Thị xã Sơn Tây l* một trong 3 thị xã thuộc tỉnh H* Sơn Bình.
Ng*y 29/12/1978, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa VI thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc sáp nh*p một số huyện, thị xã, xã v* thị trấn của tỉnh H* Sơn Bình v* Vĩnh Phú v*o th*nh phố H* Nội. Theo đó, thị xã Sơn Tây thuộc th*nh phố H* Nội gồm 3 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung v* 2 xã Trung Hưng v* Viên Sơn.
Ng*y 2/6/1982, Hội đồng Bộ trưởng ban h*nh Quyết định số 101-HĐBT về việc phân vạch địa giới h*nh ch*nh để mở rộng thị xã Sơn Tây trên cơ sở tách các xã Thanh Mỹ, Kim Sơn, Xuân Sơn, Trung Sơn Trầm, Đường Lâm, Sơn Đông, Cổ Đông của huyện Ba Vì chuyển sang. Thị xã Sơn Tây sau khi được mở rộng có 12 đơn vị h*nh ch*nh trực thuộc gồm 3 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung v* 9 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm.
Ng*y 14/03/1984, Hội đồng Bộ trưởng ban h*nh Quyết định số 42-HĐBT về việc chỉnh địa giới h*nh ch*nh để th*nh l*p phường Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây, th*nh phố H* Nội trên cơ sở một phần diện t*ch v* nhân khẩu của xã Trung Hưng, xã Trung Sơn Trầm, xã Thanh Mỹ; phường Xuân Khanh thuộc thị xã Sơn Tây, th*nh phố H* Nội trên cơ sở trên cơ sở một phần diện t*ch v* nhân khẩu của xã Xuân Sơn, xã Thanh Mỹ.
Sau khi điều chỉnh, thị xã Sơn Tây có 14 đơn vị h*nh ch*nh trực thuộc gồm 5 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, Xuân Khanh; v* 9 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm.
Ng*y 12/8/1991, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII thông qua Nghị quyết chia tách tỉnh H* Sơn Bình th*nh 2 tỉnh H* Tây v* Hòa Bình. Theo đó, thị xã Sơn Tây lại thuộc tỉnh H* Tây; thị xã Sơn Tây có 14 đơn vị h*nh ch*nh trực thuộc gồm 5 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, Xuân Khanh; v* 9 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm.
Ng*y 9/11/2000, Ch*nh phủ ra Nghị định số 66/2000/NĐ-CP, điều chỉnh địa giới h*nh ch*nh để th*nh l*p phường Phú Thịnh. Sau khi điều chỉnh, thị xã Sơn Tây có 15 đơn vị h*nh ch*nh gồm 6 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Phú Thịnh; v* 9 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm.
Ng*y 2/8/2007, Ch*nh phủ ra Nghị định số 130/2007/NĐ-CP, th*nh l*p th*nh phố Sơn Tây trên cơ sở to*n bộ 11.346,85 ha diện t*ch v* 181.831 nhân khẩu của thị xã Sơn Tây, tỉnh H* Tây. Theo đó th*nh phố Sơn Tây gồm 6 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Phú Thịnh; v* 9 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm.
Ng*y 1/3/2008, Ch*nh phủ ra Nghị định số 23/2008/NĐ-CP, điều chỉnh địa giới h*nh ch*nh để th*nh l*p phường Trung Hưng thuộc th*nh phố Sơn Tây, tỉnh H* Tây trên sơ sở to*n bộ diện t*ch v* nhân khẩu của xã Trung Hưng; phường Viên Sơn thuộc th*nh phố Sơn Tây, tỉnh H* Tây trên sơ sở to*n bộ diện t*ch v* nhân khẩu của xã Viên Sơn; phường Trung Sơn Trầm thuộc th*nh phố Sơn Tây, tỉnh H* Tây trên sơ sở to*n bộ diện t*ch v* nhân khẩu của xã Trung Sơn Trầm.
Sau khi điều chỉnh Th*nh phố Sơn Tây có 11.346,85 ha diện t*ch tự nhiên v* 181.831 nhân khẩu, có 15 đơn vị h*nh ch*nh trực thuộc, gồm 9 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Phú Thịnh, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm v* 6 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông.
Theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, ng*y 29/5/2008, từ ng*y 1/8/2008, cùng với to*n bộ tỉnh H* Tây, th*nh phố Sơn Tây được nh*p về thủ đô H* Nội.
Ng*y 8/5/2009, Ch*nh phủ ra Nghị quyết số 19/NQ-CP, về việc chuyển th*nh phố Sơn Tây th*nh thị xã Sơn Tây thuộc th*nh phố H* Nội.
Nằm ở vị tr* địa l* tương đối thu*n lợi với hai tuyến đường chạy qua l* quốc lộ 21A nối Sơn Tây với H* Nội v* các huyện, thị trong tỉnh; quốc lộ 32 nối Sơn Tây với các tỉnh ph*a Bắc có bến cảng Sơn Tây thu*n lợi cho giao thông đường sông, lại có tiềm năng lớn về phát triển du lịch - thương mại, mảnh đất Sơn Tây được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển nền kinh tế đa dạng.
Trong những năm gần đây, thị xã Sơn Tây l* một trong những vùng có sự phát triển vượt b*c trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ phát triển kinh tế cao kéo theo mức tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm, cơ cấu chuyển dịch kinh tế có sự chuyển biến nhanh, đáp ứng nhu cầu phát triển, cụ thể l*: công nghiệp - xây dựng chiếm 48%, thương mại - dịch vụ chiếm 39,4%, nông - lâm nghiệp chiếm 12,6%.
Thu nh*p bình quân đầu người đạt 11,2 triệu đồng/năm. Năm 2008, tốc độ tăng trưởng GDP của thị xã Sơn Tây đạt xấp xỉ 16%.
Nằm ở vị tr* địa lý thu*n lợi với hai tuyến đường l* quốc lộ 21A nối Sơn Tây với H* Nội v* các huyện, thị; quốc lộ 32 nối Sơn Tây với các tỉnh ph*a Bắc, có bến cảng Sơn Tây thu*n lợi cho giao thông đường sông, lại có tiềm năng lớn về phát triển du lịch – thương mại, mảnh đất Sơn Tây được đánh giá l* có nhiều lợi thế để phát triển nền kinh tế đa dạng. 8 tháng đầu năm 2008, trong điều kiện khó khăn, thị xã Sơn Tây vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 15,5%, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ năm 2007 tăng 17,82% đạt 446,72 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ tăng 57,7% đạt 1.130 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp đạt 58,4% kế hoạch năm, bằng 72,7 tỷ đồng; thu ngân sách nh* nước được 77 tỷ đồng (đạt 59,24% kế hoạch năm)...
Theo cáo cáo của Uỷ ban kinh tế th*nh phố H* Nội thì thị xã Sơn Tây đang phát triển đồng đều các ng*nh, cụ thể:
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: Bình quân trong 5 năm (2004-2008) tăng 13,86%; 3 năm gần đây, tăng trưởng bình quân đạt 17,6%, ng*nh cơ kh*, sản xuất nguyên v*t liệu... tăng 18-25%. Hiện thị xã Sơn Tây có 90 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.000 tỷ đồng, trong đó có 42 dự án đi v*o hoạt động thu hút gần 4000 lao động địa phương.
Thương mại - dịch vụ: Tốc độ tăng trưởng bình quân 17,5%; trong 3 năm gần đây tăng 20,3%. Hiện nay, trên địa b*n thị xã Sơn Tây có hơn 208 doanh nghiệp, tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh.
Về du lịch: Sơn Tây đã v* đang được khai thác hiệu quả, thu hút được đông khách du lịch trong v* ngo*i nước với các điểm du lịch nổi tiếng như hồ Đồng Mô, L*ng cổ Đường Lâm, Th*nh cổ Sơn Tây, Đền V*, L*ng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.
Về nông nghiệp: Tỷ trọng cơ cấu ng*nh nông nghiệp giảm mạnh từ 19% năm 2004 còn 12,6% năm 2008. Giá trị 1 ha canh tác năm 2008 đạt 42 triệu đồng (năm 2004 đạt 26 triệu đồng). Kinh tế trang trại v* hộ gia đình phát triển mạnh đem lại hiệu quả cao. Hiện nay trên địa b*n thị xã có 168 trang trại (trang trại lâm nghiệp, kết hợp chăn nuôi; cây ăn quả; nuôi trồng thủy sản), trong đó 94 trang trại chăn nuôi công nghiệp, nhiều trang trại lợi nhu*n từ 200 - 400 triệu đồng/năm.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội trong vùng phát triển khá đồng đều, an ninh ch*nh trị được giữ vững; tr*t tự xã hội đảm bảo. Trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị, Thị xã đang triển khai 29 dự án quy hoạch, trong đó có 4 đồ án quy hoạch về xây dựng, mở rộng thị xã đến năm 2020, tầm nhìn 2050; 15 quy hoạch đô thị, khu dân cư với 1.007,3 ha; 3 điểm công nghiệp với trên 210 ha; 5 quy hoạch dịch vụ; thương mại 210,8 ha v* các quy hoạch khác, tu bổ tôn tạo di t*ch l*ng cổ Đường Lâm, đền V*... Hiện tại, Sơn Tây có 172 di t*ch lịch s* văn hóa, trong đó có 15 di t*ch cấp quốc gia.
Sơn Tây có 2 l*ng nghề đã được công nh*n l*ng nghề truyền thống l*: l*ng nghề gốm Phú Nhi ở phường Phú Thịnh, l*ng nghề Thêu ren Ngọc Kiên xã Cổ Đông. Ngo*i ra, còn một l*ng nghề truyền thống đang được khôi phục l* nghề bánh tẻ Phú Nhi (phường Phú Thịnh). 8 l*ng nghề mới đang được phát triển gồm các nghề thêu ren, sinh v*t cảnh, mộc, đan lát, đóng gi*y, tơ tằm,… t*p trung ở các xã Cổ Đông, Trung Sơn Trầm, Sơn Đồng, Đường Lâm, phường Xuân Khanh…
Về giáo dục: Chất lượng giáo dục v* đ*o tạo của thị xã Sơn Tây luôn được nâng cao với 99% giáo viên các cấp học đạt chuẩn v* trên chuẩn. Số học sinh giỏi v* học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng h*ng năm đạt 30%.
Về y tế: Chất lượng đội ngũ cán bộ y tế của thị xã Sơn Tây được từng bước nâng cao, cơ sở v*t chất tuyến cơ sở từng bước được đầu tư hiện đại. Công tác y tế v* chăm sóc sức khỏe nhân dân được chăm lo chu đáo.
Thị xã Sơn Tây có nhiều danh lam thắng cảnh, di t*ch lịch s*-văn hóa nổi tiếng.
Khi nói đến Sơn Tây không thể không nhắc đến một địa danh linh thiêng: Đền V* (còn có tên gọi l* Đông cung) - một trong hệ thống Tứ cung nổi tiếng của Xứ Đo*i. Đền được dựng từ thời Hùng Vương thứ 18, ghi lại nơi nghỉ chân của Sơn Tinh mở tiệc ăn mừng sau khi đã dẹp xong Thủy tặc.
Sơn Tây l* nơi hội tụ của một quần thể di t*ch như: đình Mông Phụ, đền Phùng Hưng, lăng Ngô Quyền, chùa M*a, đền Xuyên Sơn (thờ Thần Rừng), đền Tiên Nông, bia đá Đồi Măng, th*nh cổ Sơn Tây... Quần thể đền đ*i, miếu mạo phản ánh quá trình xây dựng v* giữ gìn quê hương.
Đặc biệt độc đáo l* Khu di t*ch Đường Lâm - nơi đây vừa vinh dự được Nh* nước công nh*n l* di t*ch lịch s* văn hóa cấp Quốc gia. Đường Lâm l* l*ng điển hình cho các l*ng cổ Việt Nam, hiện còn giữ được nguyên vẹn những dấu t*ch cổ của l*ng quê Việt vùng đồi gò trung du với những bức tường đá ong đỏ sẫm luôn thách thức với thời gian, mưa nắng...
Ngo*i ra, thị xã còn có những địa danh liên quan tới các vị anh hùng dân tộc như: Vũng Hùm, đồi Hổ Gầm, đồi X* Mâu, giếng Ngục, Rặng Duối... Những địa danh dấu t*ch n*y luôn l* điểm thu hút khách tới tham quan, ngưỡng vọng vùng "đất thiêng" đã sinh ra những anh t*i cho quê hương, đất nước.
Không chỉ thế, th*nh Sơn còn nổi tiếng với hệ thống Th*nh cổ - một trong tứ trấn bảo vệ th*nh Thăng Long xưa. Th*nh được xây dựng từ thời Minh Mạng thứ 3 (1822), mang đầy đủ yếu tố của một tòa th*nh quân sự, một hệ thống phòng thủ kiên cố nhất xứ Đo*i thời đó.
Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sơn Tây đến năm 2010, thị xã cũng xác định chủ yếu đẩy mạnh phát triển các ng*nh dịch vụ, đặc biệt l* du lịch, trong đó khu Du lịch Văn hóa - Lịch s* - Thể thao với các điểm du lịch như Khu Du lịch Th*nh cổ, Khu du lịch thuộc xã Trung Hưng, Khu Du lịch thuộc xã Đường Lâm... đang được đầu tư để thu hút du khách đến tham quan.
Ng*y 22-9, UBND TP H* Nội đã phê duyệt nhiệm vụ l*p Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sơn Tây đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Dự án có mục tiêu xây dựng phương án phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Sơn Tây đến năm 2020 với những giải pháp đột phá phù hợp với định hướng phát triển chung của th*nh phố H* Nội, vùng Thủ đô. Trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên l*m cơ sở đưa kinh tế của thị xã phát triển với tốc độ nhanh, ổn định, bền vững.
Trong giai đoạn từ đầu năm 2001 - 2010, thị xã Sơn Tây đã được chú trọng đầu tư v* phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Để giữ được nhịp độ tăng trưởng n*y, th*nh phố H* Nội cũng có quyết định tiếp tục quan điểm phát triển thị xã Sơn Tây đến năm 2020 v* tầm nhìn đến 2030.
Dự án n*y sẽ ho*n th*nh giai đoạn đầu v*o quý II/2010 với tổng số kinh ph* l* 1,46 tỉ đồng.
Ngo*i ra, theo đ* phát triển của thị xã, UNND thị xã đã chú trọng đầu tư v*o hạ tầng cơ sở, tiêu biểu l* tiến h*nh s*a sang v* ho*n thiện một số tuyến đường quốc lộ hướng trung tâm như dự án mở rộng, nâng cấp đường Láng - Hòa Lạc; Quốc lộ 2 (đoạn Phủ Lỗ - Vĩnh Phúc); Quốc lộ 1 cũ (đoạn cầu Chui - cầu Đuống); Quốc lộ 3 đoạn thuộc địa ph*n H* Nội; Quốc lộ 32 (đoạn Nam Thăng Long - Cầu Diễn - Nhổn - Sơn Tây), cầu Phùng; cầu Vĩnh Tuy v* đường dẫn 2 đầu cầu; V*nh đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân, đường dẫn cầu Thanh Trì, đường 5 - cầu Thanh Trì - Pháp Vân. Trong năm 2010, một số nút giao thông v* đường nội đô cũng sẽ được ho*n th*nh như: đường Lạc Long Quân, đường Văn Cao - Hồ Tây, đường ven sông Tô Lịch (bờ phải), đường Cát Linh - La Th*nh, đường Phúc La - Văn Phú, đường Lê Trọng Tấn - H* Đông. Nút giao thông Kim Liên, nút ngã tư cầu Trắng (H* Đông), nút ngã ba Viện 105 (Sơn Tây)…
Được biết, các dự án đầu tư v*o giao thông v*n tải đều được thực hiện bằng nguồn vốn trung ương.
Chuyển nh* th*nh hưng
dtba9 is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On